Η med culture δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών συμβουλευτικής, δικτύωσης και εκπαίδευσης σε τομείς που έχουν συνάφεια με τον αγροδιατροφικό χώρο.

Όσον αφορά στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, η υποστήριξη ξεκινάει από τα αρχικά στάδια της επιχειρηματικής ιδέας. Μαζί με τον υποψήφιο επενδυτή / αγρότη ερευνούμε και σχεδιάζουμε το επιχειρηματικό πλάνο και την οργάνωση της εκμετάλλευσής του. Ξεκινώντας από την επιλογή του  κτήματος και την προμήθεια του πλέον κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού υλοποιούμε και επιβλέπουμε την εγκατάσταση και όλα τα στάδια καλλιεργητικών εργασιών στο αγρόκτημα. Μελετούμε τις δυνατότητες για μεταποίηση του προϊόντος καθώς και τις κατάλληλες αγορές για την προώθησή του. Επιδιώκουμε την συχνή επικοινωνία με τον συνεργάτη μας, την ενεργή συμμετοχή μας στο έργο και την περαιτέρω δικτύωσή του στην αγορά που έχει επιλέξει να δραστηριοποιηθεί.

Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα της συνεργασίας και της σύνθεσης και γι’ αυτό σχεδιάζουμε την δικτύωση επιχειρήσεων και την δημιουργία ομάδων παραγωγών, ως σύγχρονων clusters. Σχήματα που θα στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, με την υποστήριξη, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και την χρήση των απαιτούμενων υπηρεσιών, ώστε να αναπτύσσουν δραστηριότητες που επιβάλλονται από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αναπτυσσόμενων διατροφικών τάσεων.

Παράλληλος στόχος της med culture είναι η διάχυση της γνώσης για έννοιες όπως η Βιολογική Γεωργία, η Μεσογειακή Διατροφή και η Κλιματική Αλλαγή. Έτσι, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για ενήλικες και παιδιά και προχωρούμε στην έρευνα και παραγωγή περιεχομένου με εστίαση στην χλωρίδα της Μεσογειακής λεκάνης, τις ιστορικές της διαστάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προϊόντα κάθε τόπου.

Υπηρεσίες έρευνας και συμβουλευτικής υποστήριξης στο πεδίο

Υποστηρίζουμε ερευνητικά και συμβουλευτικά προσπάθειες επιχειρήσεων, ομάδων, αλλά και μεμονωμένων παραγωγών που θέλουν να επενδύσουν στον αγροτικό τομέα. Παρακολουθούμε τις καλλιεργητικές πρακτικές, σχεδιάζουμε τα προγράμματα λίπανσης και φυτοπροστασίας  με βάση τις αρχές της αγροοικολογίας και διερευνούμε τελικά σε συνεργασία με την επιχείρηση την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής.

Μελέτες - Επιχειρηματικά σχέδια

Σχεδιάζουμε το επιχειρηματικό πλάνο μαζί με τον συνεργάτη μας και την καλύτερη οργάνωση της εκμετάλλευσής του. Ξεκινώντας από την προμήθεια του κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού υλοποιούμε και επιβλέπουμε την εγκατάσταση και όλα τα στάδια καλλιεργητικών εργασιών. Στη συνέχεια μελετούμε τις δυνατότητες για μεταποίηση του προϊόντος καθώς και τις κατάλληλες αγορές για την προώθηση του.

Γεωργικός Σύμβουλος - Υποστήριξη σε Δράσεις του Π.Α.Α.
Μελέτη - Σχεδιασμός εγκατάστασης καλλιέργειας, Βοιωτία 2016

Μελέτη – Σχεδιασμός εγκατάστασης καλλιέργειας, Βοιωτία 2016

Ο ρόλος του Γεωργικού Συμβούλου είναι να μεταφέρει γνώση και τεχνογνωσία και να βοηθήσει μεμονομένους παραγωγούς ή ομάδες παραγωγών να βελτιώσουν τις καλλιεργητικές τους πρακτικές, με βάση τις απαιτήσεις  της πολλαπλής συμμόρφωσης που εφαρμόζουν στην εκμετάλλευσή τους .

Στόχος είναι η εξασφάλιση ενός βιώσιμου και αειφόρου συστήματος αγρο- διατροφής , δηλαδή η παραγωγή ασφαλών προϊόντων με παράλληλη ελαχιστοποίηση κόστους και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μέσα από την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων καθώς και των εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα).

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι :

 • Δειγματοληψία και ανάλυση εδάφους

  Δειγματοληψία εδάφους πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας

  Επίσκεψη στο πεδίο / στις μονάδες παραγωγής

 • Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης – καταγραφή – ανάλυση αναγκών των καλλιεργειών
 • Δειγματοληψία εδάφους & εργαστηριακή ανάλυση σε διαπιστευμένα εργαστήρια.
 • Δειγματοληψία & Αναλυση του νερού άρδευσης σε διαπιστευμένα εργαστήρια.
 • Έρευνα των κλιματικών δεδομένων και της βιοποικιλότητας.
 • Έκθεση με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων και της υφιστάμενης κατάστασης.
 • Σύνταξη έκθεσης ανάλυσης αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων καθώς και αναλύσεων νερού.
 • Καλλιεργητικές προτάσεις και πρακτικές./ σχεδιασμός θρέψης (λίπανσης) και φυτοπροστατευτικών επεμβάσεων.
 • Περιοδικές επιτόπιες επισκέψεις στις καλλιέργειες.
Δικτύωση παραγωγών και επιχειρήσεων

Προωθούμε την δικτύωση επαγγελματιών οικοσυστήματος που σχετίζεται με την παραγωγή συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων μέσω της χαρτογράφησης και λειτουργίας διεπαγγελματικών ομάδων / clusters μέσα από ψηφιακές κοινότητες με την χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Οι Ομάδες / Οργανώσεις Παραγωγών είναι πλέον οι βασικές επιλέξιμες και δυναμικές μορφές δικαιούχων για ενισχύσεις και λήψη χρηματοδοτήσεων κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Οι μεμονωμένοι παραγωγοί καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες αυτές συνθήκες και να καρπωθούν ομαδικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που τους παρέχονται.

H med culture δραστηριοποιείται παράλληλα στις υπηρεσίες οργάνωσης και υποστήριξης Ομάδων Παραγωγών και στην υλοποίηση επιχειρησιακών και επενδυτικών προγραμμάτων. Είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σύσταση, υποστήριξη και χρηματοδότηση Ομάδων Παραγωγών.

Έρευνα και συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις τροφίμων

Υπηρεσίες ολοκληρωμένης συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης σε εταιρίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων:

Νομοθετικό πλαίσιο και  προτύπα ασφάλειας τροφίμων (Ε.Ε. , Διεθνή)
Επισήμανση τροφίμων
Σύνταξη και υποβολή προτάσεων σε επενδυτικά προγράμματα.
Μάρκετινγκ/Branding
Εκπαίδευση προσωπικο

ύ

Προβολή και προώθηση

Το πεδίο δράσης μας είναι πολυεπίπεδο. Με όχημα τις αγροδιατροφικές προτάσεις , τα ψηφιακά μέσα και τη δημιουργική σκηνή κινούμαστε σε ένα ευρύ φάσμα της θεσμικής, πολιτικής και οικονομικής σφαίρας. Σε ότι αφορά τα τρόφιμο έχουμε πολύ καλή γνώση του προϊόντος, της ανθρωπογεωγραφίας και των δυναμικών του, ενώ αποτελεί για εμάς επαγγελματικό πεδίο επαφών και συνεργασιών.

Αναλαμβάνουμε την έρευνα και παραγωγή έντυπου & οπτικοακουστικού περιεχομένου με στόχο την διάχυση της γνώσης σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προϊόντα κάθε τόπου της λεκάνης της Μεσογείου και ιδιαίτερα της Ελληνικής επικράτειας.

O μηχανισμός μας παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης οικοσυστημάτων – διαχείριση, lobbying, marketing, εμπορικό, υλοποίηση.

Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Εταιρικής ταυτότητας , σχέδια μάρκετινγκ και καναλιών διανομής σε χώρες εξωτερικού (έρευνα αγορών εξωτερικού/Ανταγωνιστικά Προϊόντα, Ανάλυση καναλιών διανομής).

Μελέτες προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων/μελέτες κατοχύρωσης ονομασιών ΠΟΠ-ΠΓΕ . Υποστηρίζουμε την σύνταξη,  υποβολή πρότασης και παρακολούθηση σε επιδοτούμενα προγράμματα προώθησης και προβολής αγροτικών προϊόντων –  κατοχύρωση ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης αγροτικών προϊόντων (Προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ και Ορεινής , Νησιωτικής γεωργίας) .

Σεμινάρια - Προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης

Εκπαίδευση νέων αγροτών

Συμμετέχουμε και οργανώνουμε σε συνεργασία με παιδαγωγούς και εμψυχωτές προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δράσεις παιγνιώδους μάθησης για παιδιά και ενήλικες.

Τα σεμινάριά και η βιωματική εκπαίδευση υλοποιούνται από καταρτισμένους επαγγελματίες με μακροχρόνια εμπειρία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της med culture έχουν εμπειρικό χαρακτήρα, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης.

Βιωματική εκπαίδευση στο ECOκτημα , 2014

Οι συνεργάτες μας μεταφέρουν με απλά λόγια την εμπειρία και τις γνώσεις τους με στόχο να  φέρουν τα παιδιά, τους εφήβους και το ενήλικο κοινό κοντά στα βιολογικά προϊόντα και να αντιληφθούν με επιτόπιες επισκέψεις σε βιολογικά αγροκτήματα τόσο την διαδικασία παραγωγής όσο και την ύπαρξη εναλλακτικών μεθόδων καλλιέργειες, οι οποίες σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.