Αφορά κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς, νέους γεωργούς, νέους και νέες που επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα ανοιχτό επισκέψιμο αγρόκτημα.

Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα είναι εκείνα που εστιάζουν στις πολλαπλές λειτουργίες: Πρόκειται για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν καλλιεργήσιμη έκταση, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και χώρο εστίασης, δυνατότητα εκπαίδευσης ή επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας και της οικοτεχνικής μεταποίησης, με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής.ρεις οικονομικούς παραγωγικούς τομείς. Πρωτογενή τομέα (γεωργική παραγωγή), Δευτερογενή τομέα (μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων) και Τριτογενή τομέα (παροχές υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης, πώλησης).

Αποτελούν μια καινοτόμα και νεοφυή δραστηριότητα μέσα στη δραστηριότητα (activity inactivity), εισάγουν νέες αγροτικές και επιχειρηματικές πρακτικές. Δίνουν έμφαση και αναδεικνύουν τις δυνατότητες ανάπτυξης, τόσο της καλλιέργειας της γης όσο και της μεταποίησης μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου που βρίσκονται.

    

Στη χώρα μας η θεσμοθέτηση των Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων έγινε με την έκδοση του ν. 4235/2014 (Α’32) διατάξεις των άρθρων 52, 56 και της παρ. 3 του αρ. 62, ενώ οι όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία και την πιστοποίηση αυτών καθορίζονται επακριβώς με την ΚΥΑ Αριθ. 543/34450(ΦΕΚ Β’ 1145/03-04-2017).
Πρόκειται για έναν θεσμό που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες σε πολλές χώρες της ΕΕ και της Βόρειας Αμερικής, συμβάλλοντας τόσο στην αύξηση του εισοδήματος των αγροτών όσο και στην αύξηση του τουρισμού, σε συνδυασμό με τη διαφήμιση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Δικαίωμα δημιουργίας και λειτουργίας των αγροκτημάτων έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) βάσει του ν. 3874/2010 (το ετήσιο εισόδημά τους απαιτείται να προέρχεται κατά 35% από αγροτικές δραστηριότητες) ή συμπράξεις φυσικών και νομικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΑΑΕ.

 

Αγροτουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου, η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή και το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία , καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους ενοποιημένους ή μη με αγροτικές εγκαταστάσεις.

 

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στους παρακάτω τομείς :
  • Στην μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πολυλειτουργικού ή αγροτουριστικού αγροκτήματος.
  • Συντονισμός της υλοποίησης του έργου
  • Δημιουργία αρωματικών και θεραπευτικών κήπων
  • Δημιουργία λαχανόκηπων, βοτανόκηπων και οπωρώνων από ντόπιες ποικιλίες
  • Οργάνωση βιολογικών καλλιεργειών & βιολογική καταπολέμηση
  • Νέες ιδέες σύγχρονων τάσεων καλλιεργειών και κτηνοτροφίας
  • Σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου αγροτουριστικής μονάδας – Έξυπνες λύσεις εξοικονόμησης νερού (ξηροφυτικοί κήποι)
  • Σχεδιασμός δραστηριοτήτων υπαίθριας ψυχαγωγίας (ιππασία, ορειβασία, ψάρεμα κ.λπ.)
  • Προτάσεις μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών λύσεων για την ανάπτυξη μιας αγροτοτουριστικής μονάδας

 

Οικοτεχνία

Αποτελεί μια ευκαιρία προώθησης των αγροτικών προϊόντων μέσω της Οικοτεχνίας :  Τρόφιμα Οικοτεχνικής παρασκευής, τρόφιμα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση ,μικρής κλίμακας Αγροτικών προϊόντων από τον επαγγελματία αγρότη.

Αίτηση Εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο. (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών) – Όροι εγγραφής